Azure共1篇

Azure Linux 虚拟机超级用户 Root-风情博客

Azure Linux 虚拟机超级用户 Root

超级用户 Root 密码 Azure 登录默认是用用户名跟密码登录的,没有超级 root 权限,因此需要指令设置超级用户 root 密码。具体过程如下: 使用 sudo passwd root 指令设置超级用户 root 密码 先使...
风情的头像-风情博客风情2个月前
0300